Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia, v študijných odboroch Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Stavebníctvo a Environmentálne inžinierstvo.
Vo všetkých štyroch uvedených študijných odboroch má fakulta udelené práva habilitácií a inaugurácií. Fakulta realizuje tiež celoživotné vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných programov celoživotného vzdelávania.
Fakultu tvoria štyri výskumno-pedagogické pracoviská, ktoré okrem výskumu zabezpečujú tiež komplexnú pedagogickú činnosť. Sú to: Ústav inžinierskeho staviteľstva, Ústav pozemného staviteľstva, Ústav environmentálneho inžinierstva a Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve. Ústavy pozostávajú z akademických pracovísk – katedier a laboratórií, ktoré spoločne zabezpečujú vzdelávanie v jednotlivých študijných odboroch. Za účelom koordinácie vybraných aktivít fakulty v oblasti výskumu, vývoja inovácií a súdneho znalectva boli na fakulte zriadené účelové pracoviska a to: Laboratória excelentného výskumu a Ústav súdneho znalectva v odbore stavebníctvo.

Viac info o škole nájdeš na: www.svf.tuke.sk