Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie. Výchovno-vzdelávací proces na fakulte zabezpečuje 9 katedier, na ktorých pracuje 111 vysokoškolských učiteľov.

Štúdium na PF UMB prebieha v akreditovaných študij­ných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysoko­školského štúdia. Hlavná podmienka pre štúdium na fakulte je úspešné absolvovanie maturitnej a prijímacej skúšky. Prijíma­cie skúšky majú väčšinou písomnú formu. Vo vybraných učiteľských špecializáciách sa realizujú talentové alebo praktické prijímacie skúšky.

Viac info o škole nájdeš na: www.pdf.umb.sk