Kam_na_Vysoku_2017_obr1

Slovenská poľnohosp.univerzita, fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta má od svojho vzniku v stratégii rozvoja primárne zdôraznenú orientáciu na vedu bezprostredne spojenú s tvorbou a využitím poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese a spoločenskej praxi. Je vedeckou inštitúciou, ktorá realizuje výskum v komplexe potravovej osi od pôdy, maštale až na stôl, pri využití poznatkov a efektov klasických a moderných výrobných technológií, pričom organickou súčasťou tohto procesu sú aj agrobiotechnológie. Pri tvorbe a výbere výskumnej problematiky vychádzame z možností uplatnenia budúcich výsledkov pri zvyšovaní úrovne štúdia, rozvoji osobnosti pedagóga i študenta a možnej praktickej realizácii. Je pozitívne, že doterajšie výsledky výskumných prác sú zaujímavé pre širokú národnú a medzinárodnú vedeckú aj odbornú komunitu, užívateľov a potvrdzujú opodstatnenosť existencie a dobré meno fakulty.

Viac info o škole nájdeš na: www.fbp.uniag.sk